Politiattester i CK Nittedal

Her finnes informasjon om bakgrunn, praksis og rutiner i forbindelse med obligatorisk bruk av politiattester i CK Nittedal, en ordning som har vært pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund siden 2008.


NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende "Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag".

I CK Nittedal blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på én-to-tre:

  1. Lister over alle ledere/trenere i gruppene som man mener bør forevise attest sendes hit. Hvis dere ønsker at vi tar kontakt med vedkommende MÅ listen også inneholde gyldig epostadresse og mobilnummer.
  2. Søknad om politiattest fylles ut og undertegnes av vedkommende og idrettslaget. Gruppeleder/gruppeansvarlig overleverer søknadene til sekretær, som sender søknadene samlet til politiet.
  3. Politiet utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til CK Nittedal v/sekretær for registrering. Idrettslaget skal ikke beholde/lagre attesten, kun få den framlagt til gjennomsyn.
  5. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Bakgrunn

Sept. 2008: Krav om politiattester i norsk idrett


Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.


Hvem omfattes av ordningen? Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Det er ikke nødvendig at personen er ansatt eller skal ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes av ordningen.


Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år.

Levert av IdrettenOnline