Lover for Cykleklubben Nittedal

Cykleklubben Nittedal ble stiftet 01.08.1994 under navnet Nittedal Mountain Bike (NMB), godkjent av Norges Cykleforbund 15.05.1995. Navneendring til CK Nittedal ble godkjent av Akershus Idrettskrets 27.01.96. Nødvendige lovendringer ble vedtatt av årsmøtet 24.10.95, samt i 19.11.2002.

De foreliggende lovene for Cykleklubben Nittedal er vedtatt av årsmøtet 05.02.2014 i forbindelse
med ny lovnorm fra NIF. Endret etter anmodning fra, og godkjentav Akershus idrettskrets
14.01.2014

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, herunder å fremme og
ivareta sykkelsporten på alle plan.

§ 2 Organisasjon

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Klubben er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Akershus Idrettskrets, Norges Cykleforbund gjennom
Akershus Cyklekrets og hører hjemme i Nittedal kommune, og er medlem av kommunens
idrettsråd.

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli
tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske
forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.
Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til
Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og
vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig til styret og får virkning når den er mottatt. Eventuellt skyldig
kontingent og andre forpliktelser skal gjøres opp i fobindelse med utmeldingen.

(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap
i klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Medlemmer som strykes av klubben, plikter uansett
å gjøre opp skyldig kontingent og andre forpliktelser.

(7) Klubben skal føre medlemslister.

(8)Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd
med forskrift gitt av Idrettsstyret.

(9) Æresmedlem utnevnes av et enstemmig styre.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betalingen skal skje innen 15. mars. Medlemmer
som er 18 år eller yngre betaler en lavere kontingent. Styret har anledning til å sette ned eller
frafalle kontingenten til medlemmer under sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller av
andre grunner. Ved for sein innbetaling av kontingent og andre forpliktelser kan styret innkreve
morarenter og purregebyr etter gjeldende regler.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.

(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes
mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være
representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst
én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære
årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært
årsmøte i klubben.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å
fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med kontrakt og medlemskap
i klubben.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller
flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben

(1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse
i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme
gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med
økonomiske interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt
av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet
til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
klubben.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer,
kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med
mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller
kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til
det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag
til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det
fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste,
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse
for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven
og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger,
skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i
Norsk Standard kontoplan.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes
av positiv egenkapital.

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal
opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse
og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i januar/februar måned.

(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen
forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke
kan behandles.

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/
eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) inntil 5 styremedlemmer og 1varamedlem, jf. pkt. 9
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte


(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel
etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til
at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.

§ 18 Klubbens styre

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
d) Representere klubben utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges
på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv,
plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer
opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i
forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger
kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse jf. § 19.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til
de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv.

§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at
oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal
sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister
således sitt medlemskap i NIF.

§ 23 Drakter

Under alle ritt skal deltakerne fra Cykleklubben Nittedal benytte de bestemte konkurransedrakter
med dertil tilhørende hjelm. Under ritt og under trening med sykkel på veien er det påbudt å
bruke heldekkende hjelm. Utenom konkurransedraktene kan bare nøytrale drakter uten reklame
benyttes. Medlemmer som i forbindelse med CK Nittedal blir avbildet i presse og lignende, er
pålagt og selv ansvarlig for at kun drakter med CK Nittedals godkjente reklame blir benyttet.
Levert av IdrettenOnline