Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Om politiattestordningen

I CK Nittedal blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på én-to-tre:

  1. Lister over alle ledere/trenere i gruppene som man mener bør forevise attest sendes hit. Hvis dere ønsker at vi tar kontakt med vedkommende MÅ listen også inneholde gyldig epostadresse og mobilnummer.

  2. Søknad om politiattest fylles ut og undertegnes av vedkommende og idrettslaget. Gruppeleder/gruppeansvarlig overleverer søknadene til sekretær, som sender søknadene samlet til politiet.

  3. Politiet utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.

  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til CK Nittedal v/sekretær for registrering. Idrettslaget skal ikke beholde/lagre attesten, kun få den framlagt til gjennomsyn.

  5. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.